Home  //  Management  //  Istražujemo  //  Otpadna jestiva ulja

 

•  Koji su ugostiteljski objekti dužni da sakupljaju otpadna jestiva ulja?

Prema članu 48 Zakona o upravljanju otpadom (Sl. glasnik RS, broj 36/09, 88/10), svi objekti ugostiteljske i turističke delatnosti, objekti u industriji, trgovini i drugim sličnim delatnostima u kojima se priprema više od 50 obroka dnevno, dužni su da sakupljaju otpadna jestiva ulja.

 

•  Kako se skladišti otpadno jestivo ulje u ugostiteljskom objektu, kako mogu da dođem do odgovarajućih posuda, koliko često ulje mora da se odnosi?

Pravilnikom o načinu i postupku upravljanja otpadnim uljima (Sl. glasnik RS, broj 71/10) propisani su uslovi za skladištenje otpadnih ulja koji se odnose na pravno lice koje poseduje dozvolu za skladištenje.

U gorepomenutim objektima u kojima se proizvode otpadna jestiva ulja i masti, proizvođač otpadnih jestivih ulja dužan je da privremeno skladišti ta ulja do momenta predaje operateru koji je pribavio dozvolu od nadležnog organa za sakupljanje i/ili transport otpadnih ulja, odnosno licu koje ima dozvolu za skladištenje i/ili tretman otpadnih ulja. To podrazumeva da se ova ulja privremeno skladište u za to predviđenoj ambalaži/kontejnerima/kantama i sl. u posebnom delu prostora koji je odvojen, obeležen i predviđen za privremeno skladištenje otpadnih jestivih ulja.

Za sakupljanje otpadnih jestivih ulja koriste se odgovarajuće, nepropusne i zatvorene posude koje nose oznaku indeksnog broja otpadnog ulja u skladu s Katalogom otpada.

Opremu za sakupljanje otpadnih jestivih ulja postavlja i obezbeđuje ovlašćeni sakupljač u skladu s odredbama člana 70 Zakona o upravljanju otpadom i u skladu s dozvolom pribavljenom od nadležnog organa. To znači da proizvođač otpadnog jestivog ulja mora da potpiše ugovor o preuzimanju otpadnih jestivih ulja s ovlašćenim sakupljačem koji mora obezbediti opremu za sakupljanje i dati je na raspolaganje proizvođaču otpadnih jestivih ulja radi prikupljanja.

Dinamika preuzimanja otpadnih jestivih ulja ugovara se između proizvođača i lica koje preuzima otpadno jestivo ulje, tj. lica koje poseduje dozvolu, i jasno treba da bude navedena u ugovoru o poslovnoj saradnji.

 

•  Gde može da se dođe do spiska ovlašćenih sakupljača i kakva je procedura za sklapanje ugovora s njima?

Spisak preduzeća, tj. operatera koji su dobili dozvole za upravljanje otpadnim jestivim uljima (za sakupljanje, transport, skladištenje i tretman), objavljen je u okviru Registra dozvola izdatih na teritoriji Republike Srbije na zvaničnom sajtu Agencije za zaštitu životne sredine www.sepa.gov.rs.

Na tom sajtu nalaze se dva registra:

 

1. Registar izdatih dozvola za sakupljanje i transport otpada i

2. Registar izdatih dozvola za skladištenje i tretman otpada.•  •   Koje su obaveze ugostitelja – sklapanje ugovora, popunjavanje dokumenta o kretanju otpada, imenovanje odgovorne osobe?

 

Proizvođač i vlasnik otpadnog jestivog ulja razvrstava otpadno jestivo ulje od drugog otpada i predaje sakupljaču i/ili licu koje obavlja transport otpadnih ulja, odnosno licu koje obavlja skladištenje i/ili tretman otpadnih ulja.

Proizvođači i vlasnici otpadnih jestivih ulja dužni su da otpadno jestivo ulje koje nastaje pripremom hrane sakupljaju odvojeno od drugog otpada i predaju licu koje ima dozvolu za sakupljanje, odnosno tretman otpadnih ulja.

Proizvođač i vlasnik otpadnog jestivog ulja popunjava dokument o kretanju otpada prilikom predaje otpadnih jestivih ulja, u skladu s posebnim propisom, tj. u skladu s Pravilnikom o dokumentu o kretanju otpada (Sl. glasnik RS, broj 71/2009),  tj. svako kretanje otpadnih jestivih ulja prati dokument o kretanju otpada.

Upravljanje otpadnim uljima sprovodi se na način i po postupku koji neće predstavljati rizik od zagađenja voda, zemljišta ili vazduha, a koji se može izbeći, radi zaštite zdravlja ljudi i životne sredine.

 

Lice odgovorno za upravljanje otpadom dužno je da:

 

1) izradi nacrt plana upravljanja otpadom iz člana 15 ovog zakona, organizuje njegovo sprovođenje i ažuriranje;

2) predlaže mere prevencije, smanjenja, ponovnog iskorišćenja i reciklaže otpada;

3) prati sprovođenje zakona i drugih propisa o upravljanju otpadom i izveštava organe upravljanja.

 

•  Šta je to katalog otpada i indeksni broj?

Prema članu 6 Zakona o upravljanju otpadom, proizvođač, odnosno vlasnik otpadnih ulja, razvrstava, klasifikuje otpadna ulja nastala njegovom delatnošću na propisan način i čuva do predaje sakupljaču i/ili licu koje vrši transport otpadnih ulja, odnosno licu koje vrši skladištenje i/ili tretman otpadnih ulja. U skladu s Katalogom, postoje sledeći indeksni brojevi za otpadna jestiva ulja:

20 01 25 jestiva ulja i masti,

20 01 26 ulja i masti drugačiji od onih navedenih u 20 01.

Otpad se razvrstava prema katalogu otpada.

Katalog otpada je zbirna lista neopasnog i opasnog otpada prema mestu nastanka, poreklu i prema predviđenom načinu postupanja.

 

• Zašto je potrebno da sakupljam otpadno jestivo ulje?

Postojećom zakonskom regulativom u Republici Srbiji propisano je da se otpadna jestiva ulja sakupljaju radi prerade i dobijanja biogoriva. CBN 

 

Share

Dodaj komentar

Sigurnosni kod
Osveži