Home  //  Management  //  Aktuelnosti  //  Eko taksa za poslovni prostor od ove godine plaća se odvojeno

Rok za podnošenje prijave za naknadu za zaštitu i unapređenje životne sredine na teritoriji Beograda ističe 31. januara 2015. godine. Ova prijava se podnosi nadležnom odeljenju Uprave javnih prihoda, i to popunjavanjem obrasca P EKO, koji je dostupan na sajtu www.lpa.beograd.gov.rs.  

Naime, svi nosioci prava svojine na nepokretnosti, kao i zakupci koji naknadu plaćaju za korišćenje poslovnih zgrada i poslovnih prostorija na teritoriji Beograda, obavezni su da plate naknadu za zaštitu i unapređenje životne sredine, takozvanu eko taksu. 

To je propisano Odlukom o naknadi za zaštitu i unapređenje životne sredine na teritoriji Grada Beograda, koja se primenjuje od 1. januara 2015. godine. Na osnovu prijave i drugih podataka kojima raspolaže Sekretarijat za finansije Gradske uprave grada Beograda, Uprava javnih prihoda utvržuje godišnji iznos naknade, koji će se plaćati u mesečnim iznosima do 15. u mesecu za prethodni mesec. 

Da podsetimo, do decembra 2014. godine ovu naknadu obveznici koji su komunalne usluge plaćali preko jedinstvene uplatnice, plaćali su mesečno preko iste uplatnice, dok su obveznici koji komunalne usluge nisu plaćali preko jedinstvene uplatnice, ovu naknadu plaćali do 5. u mesecu za prethodni mesec, neposrednom uplatom na uplatni račun kod Uprave za trezor Republike Srbije.

Share