Home  //  Management  //  Saveti  //  Šta donosi Pravilnik o protivpožarnoj zaštiti

Piše: Deana Dimitrijević, PR restorana Franš

Lista uslova iz Pravilnika o protivpožarnoj zaštiti koje treba ispuniti skoro je pa nesaglediva. Zakon o zaštiti od požara stupio je na snagu 2015. godine, ali nije primenjivan. Problemi u vezi s protivpožarnom zaštitom pojavili su se tokom ovogodišnjih kontrola i zahteva za sprovođenje tehničkih propisa o bezbednosti iz pravilnika u ugostiteljskim objektima....

Neophodna je usaglašenost projektne dokumentacije sa stvarnim stanjem. Svaki ozbiljan ugostiteljski objekat mora imati šest različitih projekata – mašinskih instalacija, elektroinstalacija, projekat ventilacije, arhitektonski projekat i protivpožarni projekat, a lokali čija je površina veća od 150 kvadrata moraju imati i projekat hidrantske mreže i projekat odimljavanja.

Svaki ugostiteljski objekat mora imati obezbeđen pristupni put, izgrađen u skladu s propisima kojima je uređen pristup vatrogasnih vozila. Taj put mora uvek biti slobodan i na njemu nije dozvoljeno parkiranje i zaustavljanje drugih vozila. Izuzeci su ugostiteljski objekti smešteni u okviru kulturnog dobra kojem nije moguće obezbediti pristupni put, ali u tom slučaju moraju se primeniti druga tehnička rešenja koja će obezbediti efikasnu vatrogasnu intervenciju.

 

Konstrukcija

Noseći elementi građevinske konstrukcije, elemenata konstrukcije na granici požarnog sektora i elemenata konstrukcije koridora evakuacije ugostiteljskog objekta čija je visina veća od 8 m, a koji ne pripada kategoriji visokih objekata, moraju biti otporni na toplotu i požar najmanje 60 minuta. Otpornost fasadnog zida u zavisnosti od tipa ugostiteljskog objekta mora biti najmanje ili 30 ili 60 minuta. Kapacitet evakuacionih puteva definisan je tabelom i zahteva najmanje metar širine, ali i veće mere, u zavisnosti od broja lica koja treba da se evakuišu. Dužina evakuacionih puteva takođe je propisana. Ugostiteljski objekat koji ima jedan prvi izlaz ne sme imati evakuacioni put duži od 20 m. Na svim evakuacionim izlazima obavezna su zaokretna vrata koja se otvaraju u smeru evakuacije i moraju biti otključana tokom korišćenja ugostiteljskog objekta. 

Najveća udaljenost od uređaja za gašenje požara i mesta na kojem se može zateći osoba u slučaju požara ne sme biti veća od 20 m.

Visina vrata na svim evakuacionim putevima iznosi najmanje 2 m, a na svim ulazima i izlazima u koridor evakuacije moraju biti ugrađena vrata koja mogu imati najviše za 30 minuta manju otpornost prema požaru od građevinskih elemenata koridora evakuacije u koji su ugrađena, ali ne manju od 30 minuta. Širina stepeništa koje se koristi kao evakuacioni put određuje se prema projektovanom broju lica koja mogu koristiti stepenište i broju spratova s kojih lica izlaze na stepenište, i ne sme biti manja od vrednosti propisanih u pravilniku. 

Za svako konzumno mesto u prostoriji za usluživanje restorana i drugih ugostiteljskih objekata čija je pretežna delatnost ishrana, mora biti obezbeđeno najmanje 1,5 m2. Prostor za igru ili stajanje zahteva 0,5 m2 za jedno lice. 

Na osnovu broja lica koja staju u ugostiteljski objekat utvrđuje se broj potrebnih prvih izlaza. Jedan izlaz može imati objekat koji smešta do 60 osoba, a sve preko toga zahteva veći broj izlaza.           

                                                                                                                              

Jedan izlaz za 60 osoba

Tu su i obavezni javljači požara koje aktiviraju dim i određena temperatura, svetleći pravci za izlazak, planovi evakuacije, posebni za svaki prostor ukoliko je deljiv, protivpožarna oprema (aparati za gašenje požara s mernim instalacijama ili bez njih, azbestno ćebe, pesak s lopatom – ako se za grejanje ili agregat koristi nafta). U ugostiteljskom objektu mora se predvideti broj mobilnih uređaja za gašenje požara, u skladu s tehničkim propisima, ali ne manje od dva aparata tipa S-9 na svakoj etaži ugostiteljskog objekta. 

 

Redovan izveštaj

Neophodan je redovan izveštaj ovlašćenog servisera za čišćenje motora za ventilaciju, kuhinjskog prostora na dva meseca, paroskupljača/haube i kanala. U prostoru namenjenom za evakuaciju moraju se predvideti otvori za odvođenje dima i toplote prirodnim putem radi stvaranja bezbednih uslova za evakuaciju. Otvori moraju imati najmanje 1 m2 i moraju ostati otvoreni sve vreme dok je potrebno odvođenje dima i toplote, tj. ne sme doći do njihovog samozatvaranja. Ukoliko ugostiteljski objekat ima predviđene instalacije i uređaje za automatsko otkrivanje i dojavu požara, otvori moraju automatski da se otvaraju na signal dojave požara. Klapne otporne prema požaru koje su projektovane i izvedene u sistemima za ventilaciju ili klimatizaciju moraju imati istu otpornost prema požaru kao i građevinski elementi kroz koje kanal prolazi, ali ne više od 120 minuta. Materijali za izolaciju kanala za vazduh, za zvučnu izolaciju i za vešanje kanala o konstrukciju moraju biti negorivi najmanje 30 minuta.

U kanalima za dovod vazduha ne sme biti moguće taloženje zapaljivih materijala kao kod odsisnih kanala kuhinja i odsisnih kanala iz prostora ugroženih zapaljivim prašinama. Svi kuhinjski kanali koji trpe visoke temperature moraju biti vareni ili limeni, debljine 0,8–1 mm. 

 

Osoblje

Osoblje ugostiteljskog objekta mora da uradi testove osposobljenosti za protivpožarnu opasnost, koje pregleda ovlašćeni protivpožarni konsultant. Zaposleni u ugostiteljskom objektu moraju da budu upoznati s propisanim merama zaštite od požara, da znaju da sprovedu efikasnu evakuaciju ljudi iz bilo kog dela prostora, da ispravno upotrebljavaju aparate za gašenje požara i da aktiviraju sistem za dojavu požara. Osoblje mora biti osposobljeno da isključi sistem za ventilaciju i da isključi primarni izvor napajanja ugostiteljskog objekta energentima – gasom i strujom. Jednom godišnje neophodno je da učestvuje u vežbi evakuacije i vežbi upotrebe sredstava za gašenje požara. O toj vežbi vodi se evidencija i odgovorno lice u ime ugostiteljskog objekta vodi računa o sprovođenju odredbi pravilnika.

 

Aparati

Iznad protivpožarnih aparata neophodno je istaći natpise s načinom upotrebe. Plinski uređaji za kuvanje ili pečenje moraju imati atest ovlašćenog servisera i posebne javljače koji reaguju na curenje plina. Taj atest se za plinske uređaje obnavlja na šest meseci, a za dovodne instalacije i rezervoar na godinu dana. Skladišni prostor za gorivo (čvrsto, tečno ili gasovito) mora se nalaziti van objekta ili u prostoriji koja je izdvojena u poseban požarni sektor s horizontalnim i vertikalnim konstruktivnim elementima otpornim na požar najmanje 60 minuta.

Međutim, ništa od toga ne vredi ako ovlašćeni protivpožarni konsultant nije izdao rešenje da je objekat sve instalirao, da je sve funkcionalno i ocenjeno od ovlašćenog lica. Neophodno je imati saglasnost MUP-a da je sva instalacija ispravna, uredna i dovoljna za konkretan ugostiteljski objekat, kao i rešenje MUP-a i ocenu protivpožarne zaštite od 1 do 5.

Svi elektroormani trebalo bi da spolja na vratima imaju sklopku/prekidač, tzv. pečurku, koji gasi struju u ormanu. Elektroormani treba takođe da imaju i atest od ovlašćene elektroinženjerske firme koja ih je pregledala, uvidela stanje prekidača, osigurača i druge opreme i dala odobrenje na njihovu ispravnost. Jednom u tri godine obavezan je pregled utičnica, tzv. nulovanje, za šta je takođe neophodna potvrda ovlašćenog elektroinženjera. 

Osim redovnog napajanja električnom energijom iz distributivne mreže, u objektima se mora obezbediti i rezervni izvor snabdevanja strujom. Ta rezervna električna energija prvenstveno mora napajati sigurnosne rasvete evakuacionih puteva (stepeništa, hodnika, natpisa za bržu evakuaciju), uređaja za podizanje pritiska u hidrantskoj mreži ukoliko nije propisano drukčije i napajanje instalacija za automatsko otkrivanje i dojavu požara, kao i uređaja za gašenje požara. 

Neophodno je da se rezervnom električnom energijom napaja instalacija za odvođenje dima i toplote i sistema za natpritisak, koji se koriste za stvaranje bezbednih uslova za evakuaciju ako to nije rešeno otvorom propisane veličine. 

 

Bašte

Ako ugostiteljski objekat ima letnju baštu, obavezna je gromobranska zaštita i uzemljenje sonde, a za to i projekat licencirane elektroinženjerske firme, kao i redovni pregledi. 

Ovo je samo jedan deo obaveza koje podrazumeva protivpožarna zaštita. Za svaki nov lokal, ali i stari, postavlja se zahtev da se promene kablovi i da svi budu tzv. halogen free, tj. da pri sagorevanju ne ispuštaju halogen gas.

Podni tapisoni ne smeju biti zapaljivi najmanje 30 minuta, a sva drvenarija u objektu mora da bude premazana lakom koji je otporan na visoke temperature određeno vreme.

Za sva navedena ulaganja i izmene, protivpožarna inspekcija ovlašćena je da odredi rok od 30 do 180 dana, do kog mora da se uradi ono što je naloženo. Objekti izgrađeni pre stupanja ovog pravilnika na snagu, moraju se uskladiti s njegovim odredbama u delu koji se odnosi na evakuacione puteve, ugradnju posebnih sistema i sprovođenje mera zaštite, sve u funkciji bezbedne evakuacije, a u roku od godinu dana od dana njegovog stupanja na snagu.  CBN

Share

Dodaj komentar

Sigurnosni kod
Osveži